top of page

They're Here... Next Sessions with Na'ama Torem

Next Sessions for Limudei Kodesh Professional Developmentנושא 1

איך מתחברים אל התורה כשלא מדברים עברית?

על אמצעי המחשה, למידה פעילה וחינוך ערכי מתוך חוויה. יום שלישי כ"א אדר א' - הקניה

יום שלישי ה' אדר ב' - יישום


נושא 2

'על לבבך' – איך מניחים את התורה על הלב ואיך מכניסים לב ורגש ללימוד התורה?

חיבור רגשי למרות הפער השפתי יום שלישי י"ט אדר ב' - הקניה

יום שלישי כ"ו אדר ב" - יישום


המפגשים יתקיימו בשעה 8 שעון ניו יורק

כל נושא מתפרש על שני מפגשים להקניה וליישום

מחיר לחברים ב"עברית בדרכנו"

$120 דולר לכל נושא, כולל שני מפגשים

לנרשמים מראש לשני הנושאים $200 (לארבעה מפגשים)

תתכן אפשרות לקבל נקודות קרדיט עבור ההשתתפות - לפרטים נא ליצור קשר
17 views1 comment

1 comentário


A Bakaleynik
A Bakaleynik
28 de fev. de 2022

Looks great!

Curtir
bottom of page