top of page

Meaningful Experiential Learning

איך ליצור למידה חווייתית ומשמעותית

How to create meaningful, practical communication opportunities.

סדנה חווייתית להוראה ולמידה משמעותית מחווית לומד לחווית מלמד - הלכה למעשה


קהל יעד: מורים המלמדים עברית בתפוצות. מס' מפגשים: 3-4


חוויה משמעות ומה שביניהן …
כיצד הוראה -למידה חוויתית משפיעה על קידום תהליכי למידה משמעותיים בקרב לומדי עברית כשפה זרה ?
השאלה המרכזית והעיקרית מהי למידה משמעותית? כמו כן מהי הוראה/למידה חווייתית-התנסותית?
מטרת הסדנה לספק תיאור עשיר של תופעת למידה/הוראה חוויתית משמעותית, להבין תהליכים ומנגנונים שיוצרים אותה, לגזור יישומים ללמידה לפרקטיקות הוראה של שפה שנייה במסגרות חינוכיות.


בסדנה נצא למסע "עצמי" כלומדים ומלמדים. נתחיל בניסיון לברר עם עצמנו האם חווינו למידה חוויתית משמעותית? נגדיר מהי למידה משמעותית ומהי הוראה חוויתית.
נחשף לנתונים מבוססי מחקר בתחום, נשתף ונשתתף עם עמיתינו לתחום.
נחשוב מהי משמעות עבורנו המורים ועבור הסטודנטים שלנו. והכי חשוב נחווה חווית למידה אחרת.
בסופה של הסדנה נבדוק מה אנחנו לוקחות מחווית הלמידה לחווית הוראה? נשאף להגיע לתובנות חדשות ומועילות שיובילו אותנו להוראה משמעותית.
בסדנה זו :
אחשוף עקרונות הלמידה המשמעותית באמצעות הוראה/למידה חווייתית.
אציג קווים מנחים אשר יוכלו לסייע לנו כמורות לעברית כשפה זרה לייעל ולקדם למידה מיטבית בתוך כיתות הלימוד באמצעות הוראה חוויתית . הוראה מיטבית המובילה ללמידה משמעותית הנתמכת בזכרון.
מודלינג איך הוראה -למידה חוויתית הופכת למשמעותית על בסיס מודלים ומחקרים ביישום חברתי.

Ronit Lerman

Ronit Lerman

MA, Teaching Hebrew as a Second Language; Hebrew Instructor at Broward College, Florida

 איך ליצור למידה חווייתית  ומשמעותית
bottom of page