Introductory Course in Teaching Hebrew as a Second Language: Proficiency Approach

קורס מבוא להוראת עברית כשפה שניה על פי גישת הפרופישנסי

START HERE! Gain fundamental knowledge and skills in the Proficiency Approach. Based on decades of language research, and optimized for Torah schools, this course gives you the foundation to transform your students' learning experience.

קורס הכשרה בהוראת עברית כשפה שנייה

למורות ורכזות לעברית בבתי ספר תורניים בתפוצות

"מבוא לגישת הפרופישנסי"מרצה: דבורה קפלן, MA.ליווי והנחייה: דפנה ססלבסקי, MA - מנהלת המחלקה לעברית באוניברסיטת איברייקה במקסיקו.מרצה אורחת ויועצת: ד"ר ורדית רינגוולד, מנהלת בית הספר לעברית, ותכנית המאסטאר במידלברי קולג'.מטרות הקורס:

לחשוף את המשתתפים לכלים מקצועיים, אשר יעזרו להם למקסם את תהליך רכישת השפה העברית ושפת לשון הקודש, אצל הלומדים.תיאור הקורס:

קורס מבוא לרכזים ומורים העוסקים בהוראת לימודי קודש ועברית כשפה שנייה.

הקורס מבוסס על פי הגישה התפקודית ויציג בפני המשתתפים עקרונות וכלים אשר יעזרו להם בעבודתם בכיתה ובמסגרת ביה"ס.קווים מנחים לקורס:

הקורס מחולק לשש יחידות לימוד אשר מבוססות על פי הגישה התפקודית.

בכל יחידה המשתתפות ילמדו על נושאים ומיומנויות ויתנסו בישומם בפועל.

המשתתפות יתרגלו את המיומנויות, האסטרטגיות ותכנון ההוראה וההערכה.

העבודה העצמית תלווה במשימות יישומיות.היקף הדיפלומה:

80 שעות בסמסטר (16 שבועות)

למורים בפועל - 32 שעות לימוד פלוס 48 שעות מהשטח

For more information, visit the Certificate Course information page

 דבורה קפלן

דבורה קפלן

M.A., Director, Hebrew Our Way

קורס מבוא להוראת עברית כשפה שניה על פי גישת הפרופישנסי