top of page

Art in the Proficiency Classroom

סדנאות למורים

Using art for language acquisition, lesson planning, developing students' listening skills

# 1 "קשיבות בתהליך רכישת שפה"
נברר מהי קשיבות, האם היא ניתנת למדידה? נתנסה ונבדוק קשיבות אצל הלומדים תוך
התנסות בטיול עם עיניים עצומות. נלמד כיצד האמנות יכולה לסייע לקשיבות ולתהליך רכישת שפה.

# 2 תכנון הוראה ולמידה מבוססת פרויקטים
נבין מהי הוראה מבוססת פרויקטים ומדוע כדאי וחשוב לשלבה בשיעורי שפה.
נתרגל תכנון יחידות לימוד מבוססות פרויקטים לגילאים שונים ולרמות לומדים שונות.


# 3 הרפלקציה כמקדמת רכישת שפה
נלמד מהי רפלקציה, מקומה וחשיבותה בתהליך הוראה ורכישה של שפה שניה.
נתרגל איך מבצעים רפלקציה על תכנון ההוראה וההוראה בפועל וכן איך ללמד את הלומדים שלנו להשתמש בכלי חשוב זה בגילאים שונים וברמות שונות.


# 4 הדקדוק ומקומו בתהליך רכישת השפה על פי הגישה התפקודית.

האם מורה לעברית צריכה לדעת דקדוק?
האם יש ללמד את הלומדים דקדוק בתהליך רכישת שפה? מתי ואיך?

Ziva Platner

Ziva Platner

Language Department Chair, YULA High School, LA

סדנאות למורים
bottom of page